โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
Buddhajak Wittaya School
รหัสสถานศึกษา 00100402
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผู้บริหาร :
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
วันก่อตั้ง :
11 เมษายน 2506
  
ที่ตั้ง เลขที่ :
728/2
หมู่ :
ถนน :
พระรามสี่
ตำบล :
สี่พระยา
อำเภอ :
เขตบางรัก
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10500
โทรศัพท์ :
0 2637 1178-80
โทรสาร :
0 2234 3744
  
ปรัชญาประจำสถานศึกษา :
อติโรจติ ปัญญายฺ คนจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา
สีประจำสถานศึกษา :
เทา - เหลือง
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา :
ดอกบัวหลวง
จำนวนบุคลากร :
ประเภทบุคลากรชายหญิงรวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 5 11 16
ครูอัตราจ้าง 2 3 5
พนักงานบริการ 5 2 7
พนักงานราชการ 6 1 7
วิทยากรท้องถิ่น 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
ระดับชั้นที่เปิด/จำนวน นร. :
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) 72 77 149
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6) 21 44 65
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี และพลโลกที่มีคุณภาพ
พันธกิจ :
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่การศึกษาต่อ และพื้นฐานวิชาชีพที่สุจริต โดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือ มีทักษะชีวิตคู่คุณธรรม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.