โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
Buddhajak Wittaya School
รหัสสถานศึกษา 00100402
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผู้บริหาร :
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
วันก่อตั้ง :
11 เมษายน 2506
  
ที่ตั้ง เลขที่ :
728/2
หมู่ :
ถนน :
พระรามสี่
ตำบล :
สี่พระยา
อำเภอ :
เขตบางรัก
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10500
โทรศัพท์ :
0 2637 1178-80
โทรสาร :
0 2234 3744
  
ปรัชญาประจำสถานศึกษา :
อติโรจติ ปัญญายฺ คนจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา
สีประจำสถานศึกษา :
เทา - เหลือง
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา :
ดอกบัวหลวง
จำนวนบุคลากร :
ประเภทบุคลากรชายหญิงรวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 6 14 20
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
พนักงานบริการ 5 2 7
พนักงานราชการ 0 0 0
วิทยากรท้องถิ่น 0 0 0
อื่นๆ 1 4 5
ระดับชั้นที่เปิด/จำนวน นร. :
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) 72 77 149
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6) 21 44 65
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี และพลโลกที่มีคุณภาพ
พันธกิจ :
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่การศึกษาต่อ และพื้นฐานวิชาชีพที่สุจริต โดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือ มีทักษะชีวิตคู่คุณธรรม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ระดับชั้นจำนวนตรงเวลาสายลาขาด
ม.1 55 0 0 0 55
ม.2 51 0 0 0 51
ม.3 43 0 0 0 43
รวม149000149
ม.4 14 0 0 0 14
ม.5 24 0 0 0 24
ม.6 27 0 0 0 27
รวม6500065
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.