สถิติการบันทึกเวลาเข้า-ออก
ดูรายงานการเข้าออก
ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกนักเรียนรายคน
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อดูรายงาน
ลงทะเบียนเข้า-ออก
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้า-ออก
ลงทะเบียนลา
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียนลา
ขออนุญาตออกนอกสถานที่
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มขออนุญาต
ขออนุญาตเข้าช้า
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มขออนุญาต
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.