ส่ง sms ส่งข้อความ (ทั่วไป)
สร้างข้อความ (SMS) เพื่อส่งให้กับนักเรียน
ส่ง sms ส่งข้อความนักเรียนเข้าสาย
ส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองนักเรียน
โดยเลือกส่งเฉพาะนักเรียนที่บันทึกเวลาเข้าโรงเรียนช้ากว่าทางโรงเรียนกำหนด
ส่ง sms ส่งข้อความนักเรียนขาด
ส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองนักเรียน
เลือกข้อความสำหรับส่งข้อมูลที่ไม่พบบันทึกข้อมูลการเข้าโรงเรียน
ข้อมูลในส่วนนี้อาจเกิดจากนักเรียนลืมบัตร หรือ ไม่บันทึกเวลา
กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้แน่ใจก่อนส่ง
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.