บัญชีรายชื่อ
เปลี่ยนแปลง / แก้ไข ข้อมูลนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียนรายคน
ใส่รหัสนักเรียนเพื่อดูรายงาน
เลื่อนชั้นนักเรียน เลื่อนชั้นเรียน
เลื่อนชั้นเรียนจากปีการศึกษาก่อน
Upload ฐานข้อมูล Upload ฐานข้อมูลโปรแกรม Students
Upload ฐานข้อมูลโปรแกรม Students'2544 หรือ Students2551 (*.mdb/*.accdb)
แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
เพิ่ม, แก้ไข, ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลโปรแกรม Students'2544/2551 ที่ upload มาไว้แล้ว
 
 
Copyright © 2006 Education Research Co,.Ltd. All Rights Reserved.