ผลงานนักเรียน
รายวิชาการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 2 (ง30203)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์ และ นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์ ผู้สอน
ที่ ชื่อ นามสกุล เรื่อง ผลการเรียน
1 5101 เกริกเกียรติ เจริญผล We can fix it. 4
2 5102 ปิยะพล ปินทอง จังหวัดเชียงราย 3.5
3 5103 ณัฐติพงศ์ เผยศิริ ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ 4
4 5104 กรกนก อาภัสรพงษ์ อาหารไทย 4 ภาค 1
5 5105 กัลย์สุดา สรรพ์สมบัติ BASKETBALL 4
6 5106 เกวรินทร์ เกิดไธสง ผักและผลไม้ 4
7 5107 ดาวเรือง เสียมทอง ภูเก็ต สวรรค์เมืองใต้ 4
8 5108 เปรมิกา บุตรจินดา ขนมไทยน่ากิน 4
9 5109 ไพจิตร ชาลี ท่องเที่ยวเหนือ 4
10 5110 รุ้งทิพย์ พุฒซอน ดอกไม้ในประเทศไทย 4
11 5111 ลภัสจีรา หาระบุตร ท่องเที่ยวทัวร์อีสาน 4
12 5112 สุรีพร เทียมทะนงค์ How to play Guitar 4
13 5113 ธัญวรินทร์ พัชรพันธนนท์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.เลย 4
14 5114 อติพร พันธ์สุข ท่องเที่ยวพัทยา 1
15 5115 อมรรัตน์ จันทสิทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1
16 5116 อาภาภรณ์ จันพิรักษ์ กาแล็คซี่ 4
17 5117 กุลิสรา อุ่นทรพันธ์ เบเกอรี่ชวนฝันนน... 4
18 5118 ศุภลักษณ์ นิลมณี ชิมเที่ยว in Seoul City 4
19 5119 สุภากาญจน์ โสตถิวัฒนางกูร เกร็ดความรู้ทั่วไป 4
20 5120 นรีกานต์ แก้วประเสริฐ ท่องเที่ยวลำพูน 4
21 5121 ปัทมา แสงฉาย ท่องเที่ยวอยุธยา 4
22 5122 วรดา ศิริซุ้มสุวรรณ การแสดงพื้นเมืองสี่ภาค 4
23 5123 ศิริพร บุหงา จังหวัดสุรินทร์ 4
24 5124 สิทธิยาภรณ์ นรโคตร ASEAN 4
25 5125 ธารินี พินิจรักษ์ เทคนิคการทำอาหาร 3.5
26 5201 ภูเมศน์ ขาวเอี่ยม อยุธยา 4
27 5202 รักเกียรติ์ สมุนไพร ท่องเที่ยวภาคใต้ 3
28 5203 อนันดา ประทาน สุนัขแต่ละสายพันธ์ 4
29 5204 ณัฐธิชาญ เทศทำนุ ติวเข้ม 4
30 5205 ณัฐพล สีมี หมู่เกาะที่สวยในประเทศไทย 3
31 5206 ชนกชนม์ บัวคำ สมุนไพรไทย 2
32 5207 มนูญ ศรีสวัสดิ์ Travel North 9 จังหวัด 3
33 5208 ปุณยวีร์ คำสิน อียิปต์ 0 (1)
34 5209 พลากร ปุเรนเต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 (1)
35 5210 อัครวิทย์ หอมฉวี GUN 4
36 5211 วรรณณิภา ลิ้มเจริญ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 4
37 5212 วรัญญา เหลืองสมบูรณ์ ล่องใต้ลงทะเล 4
38 5213 อัมพิกา ทองอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
39 5214 ข้าวหอม ขานรินทร์ ดอกไม้สื่อความหมาย 0 (1)
40 5215 ธัญสุดา สินธุเดชากุล วันสำคัญของไทย 3
41 5216 รุ่งนภา บุญประเสริฐ เกาะล้าน 3.5
42 5217 สุพัตรา กล้าแท้ ท่องเที่ยวชัยภูมิ 4
43 5218 สลิลทิพย์ ไตรบุตร สุโขทัย 0 (1)
44 5219 อารยา ขันติวงศ์ 0
45 5220 กานต์ธิดา อินทร์สอน อาหาร 4 ภาคของไทย 0 (1)
46 5221 พัชริญา แสงสุริย์ฉาย แมว 4
47 5222 ศุภรดา มีโชค สายพันธุ์งู 0 (1)
48 5223 อรปรียา กัญจนรัตน์ อิสลาม 4
49 5224 เจนจิรา มานุช ทายนิสัยแต่ละกรุ๊ปเลือด 3
50 5225 บัวชมพู สง่าวงศ์ รำวงมาตรฐาน 4
51 5226 ศิริวรรณ แก้วคำ ระบบสุริยะจักรวาล Solar System 4
52 5227 ศิรินา สร้อยเสนา 0
53 5228 ณัฎฐา สิริเลิศภักดี ดอกไม้และต้นไม้ 4
54 5229 ทิพาพร สมเพชร Thai Cooking 0 (1)
55 5230 บุณฑริกา จันพินิช ตำรับอาหารจากรอยไทย 4
56 5231 พิมพรรณ เนติสิงหะ การ์ตูนแนวเพศศึกษา 4
57 5232 ศศิธร เกาะแก้ว Lampang 0 (1)
58 5233 อนุชศรา ทาทอง 10 อันดับสุนัขสายพันธ์ที่ฉลาดที่สุดในโลก 4
59 5234 อรอุมา ราชไรกิจ เรียนภาษาอังกฤษจากจดหมายรัก 0 (1)
60 5235 อุไรวรรณ พุทธโม การศึกษาต่อประเทศจีน 1
61 5301 วริศ พิทยุทัยวรรณ อาหารไทย 4 ภาค 0 (1)
62 5302 ธีรภัทร์ ปิติพล มวยไทย 4
63 5303 วัฒนา เพิ่มทอง สัตว์โลกน่ารัก 0 (1)
64 5304 กรวิทย์ สิงห์พงษ์ ปลากัดสยามไทย 0 (1)
65 5305 สุขสันต์ ประทุมมัง สนุ้กเกอร์ 4
66 5306 สหบดี เรืองฤทธิ์ จังหวัดตาก 0 (1)
67 5307 แพรพลอย แซ่เอี้ย ประเพณี 4 ภาค 4
68 5309 อารีวรรณ จันทร์เขียว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 4
69 5310 อัจฉรา เทียนสว่าง สัตว์ทะเลน้อยน่ารัก 3
70 5311 สุพัฒตรา คำรัตน์ พระอริยสงฆ์ 4
71 6101 กวิน เจียมเจริญ วัดน่าเที่ยว 4
72 6102 ชวลิต สืบนาม อียิปต์โบราณ 2.5
73 6103 ณัฐพงศ์ เกิดแก้ว Fish Thailand 4
74 6104 ณัฐวุฒิ ปิ่นกลาง สัตว์ในเทพนิยาย 4
75 6105 นันทวัฒน์ พลเยี่ยม สถานที่ท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน 4
76 6106 อรรถพร แซ่โง้ว พระพุทธศาสนา 4
77 6107 อาทิตย์ สุพรรณ Thailand Artwork 4
78 6108 กรธวัช กองแก้ว ประวัติศาสตร์โลก 3
79 6109 ณัฐพล จันมา จังหวัดเพชรบูรณ์ 4
80 6110 สรณ์สิริ คำปัน จังหวัดเชียงราย 4
81 6111 กาญจนภูมิ ผงยา โครงการพระราชดำริ 4
82 6112 นาวิน เนียมฝอย สมุนไพรไทย 4
83 6113 ชัชรินทร์ พรมสวัสดิ์ Taekwondo 4
84 6114 กุลกันยา เกริกกล้าไตรภพ Travel in Thailand and Food 4
85 6115 จิราวรรณ ชนังศรี Make Up 4
86 6116 จิราวรรณ การัมย์ ช้อป กิน ชิม วิว กรุงเทพ 4
87 6117 ฐิติมา สุรปัญญาวุฒิ เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่เคยรู้ 3
88 6118 ณัฐฐิดา สายทอง 10 สายพันธ์แมวยอดนิยมในไทย 4
89 6119 บุษราวรรณ หลักหาญ พระมหากษัตริย์ไทย 4
90 6120 พรรษพร เชื้อทอง โขน ของดีเมืองไทย 4
91 6121 พัชรินทร์ สถิรแพทย์ Cookies House 4
92 6122 พิชชาภา วงค์สาโรจน์ Vocaloid 4
93 6123 มาริษา บุญสุด เยอรมันนี 4
94 6124 วิรยา วงนอก เรื่องหมาหมา น่ารู้ ! 4
95 6125 ศศิลดา พวงเกษ ประเทศเกาหลี 4
96 6126 ศิรินพร อุทานุเคราะห์ Disney Princess 4
97 6127 กัลยลักษณ์ กลัดเกตุ Story dogs 3
98 6128 ณัชทิพากร บวรวิทยานุกิจ ประเทศญี่ปุ่น 4
99 6129 พรรณภา กะรัตน์ เม่นแคระ 4
100 6130 เพชรพริ้ง ทองโสภณ Travel Austria 4
101 6131 พรชนก วาสนานำ Disneyland 4
102 6132 สมฤดี เทียมมีเชาว์ 7 Wonders of the World 4
103 6133 ณัฐมล โพนทอง เรื่อง... ผีผี GHOST 3
104 6134 มัณฑนา ทองอิ่ม ระบบต่างๆ ของร่างการมนุษย์ 4
105 6135 ชญานี คลอดกลาง ABOUT ENGLAND 4
106 6136 จินดาพร ทุทุมมา จังหวัดบุรีรัมย์ 4
107 6137 ธนารีย์ เพ็ชรปราณีนุกูล อาหารลดน้ำหนัก 4
108 6138 ธัญภัส แก้วไสย SINGAPORE 4
109 6201 ณัฐพร พรมสาร มะหมา โฮ่ง โฮ่ง 4
110 6202 อภิชา คุปติเชิดพันธุ์ รถมอเตอร์ไซค์ 4
111 6203 มานิตย์ แซ่ฮ้อ ลาออก
112 6204 ทศวรรษ พยัคฆันตร์ ลาออก
113 6205 ภานุวัฒน์ บุญประคม ผลไม้ในเมืองไทย 1
114 6206 ถนิต อ่อนศิลา รถนิสสัน สกายไลน์ 4
115 6207 นฤดล หลักกอ ยาสมุนไพร 3.5
116 6208 อัครชัย สุดแสวง ดนตรีไทย 4
117 6209 ขวัญจิตร มงคลมะไฟ พืชสมุนไพรไทย 4
118 6210 ชนิตา พงศ์สิริวรกุล รวมนิทานสอนใจ 4
119 6211 พรหมพร ตาทอง ผัก ผลไม้ 80 ชนิด ต้านมะเร็ง 4
120 6212 มาริษา แซ่ตั้ง France 4
121 6213 ทิพย์สุดา มีทา ENGLAND 3
122 6214 บัว บำรุงศิลป์ อาหารไทย 4
123 6215 มณธิชา สุขสมกิจ ASEAN 2.5
124 6216 ลักขณา ผิวทอง นัวแน่ ไทย อีสาน ซีฟู้ด 2.5
125 6217 ศุวศา เดชชินบัญชร ประเทศจีน 4
126 6218 อาภรณ์ หนูเมียน ASEAN Community 4
127 6219 ตีน่า คอร์นิลลี่ Travel Japan 4
128 6220 ฤทัยรัตน์ แซ่จัน บุหรี่ 4
129 6221 วนิดา ทวีคุ้มเดช Chelsea 4
130 6222 วิจิตรา สัมพะวงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4
131 6223 จิราพร แป้วแหวน คำราชาศัพท์ 4
132 6224 เบญญทิพย์ กิ่งจงเจริญสุข Architecture 4
133 6226 พิศมัย บุตทศ ภูเก็ต 4
134 6227 กมลชนก สารผล ทัศนศิลป์ 4
135 6228 ยุพา วาริสาร เที่ยวไทยไปแม่ฮ่องสอน 4
136 6229 วิภาพร สอนการ บัญชี 4
137 6230 อรจิรา มีสังข์ พันธ์ไม้ประจำจังหวัด 4
138 6231 ณัฐธิดา ทองพิบูลย์ มนต์เสน่ห์แห่งภาษา... จังหวัดสุพรรณบุรี 4
139 6232 วนิสา ปั้นปรือ ปัญหาครอบครัว แก้ไขได้ด้วยตัวคุณ 4
140 6233 สริตา พุฒิวิสารทภาคย์ Enjoy with Guitar 4
141 6234 อรปรียา แซ่ใช้ Tense 4
142 6301 ธนวัฒน์ แสงสุริย์ฉาย อยุธยา 2
143 6302 มาวิน กลมเกลียว กาลครั้งหนึ่งของแมวเหมียว 1
144 6303 คุณากร บุญภิโย อาหาร 1
145 6304 ตะวันฉาย ฉายวงศ์สกุล จังหวัดเชียงใหม่ 1
146 6305 ธีรพงค์ อ่ำคล้าย MANCHESTER UNITED 1
147 6306 สุทธิพงษ์ ศรีอุทัย CHELSEA 1
148 6307 เจษฎา เจิมขุนทด ฟุตซอล 4
149 6308 ศุภพล หนูหนัน Flower 1
150 6309 กรณ์ชัย ธรรมรัตนพร ปลาทองสวยงาม 4
151 6310 กลยุทธิ์ สุวรรณสมบัติ รามเกียรติ์ 4
152 6311 ขวัญ ประเสริฐสังข์ สุนัขต่างๆ 1
153 6312 ธนพล แซ่ฉั่ว ชลบุรี 4
154 6313 กษิดิศ ตรีอินทร์ เซปักตะกร้อ 4
155 6314 ฤทธิชัย กฤษวิเชียร ฟุตบอลโลก 1
156 6315 ดวงหทัย บินดี จังหวัดนนทบุรี 1
157 6316 ธิติมา คำรื่น เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี 1
158 6317 นาตยา ขันแก้ว สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4
159 6318 รมณียา คำกองแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 4
160 6319 จิดาภา วังรัตนชัย จังหวัดกระบี่ 4
161 6320 สุนิษา แซ่หั่น ตราประจำจังหวัด 3
162 6322 กัญญาณัฐ พาหอม ประเพณีไทย 4 ภาค 4
163 6323 กาญจนา นันทะวงค์ ประวัติศาสตร์ 4
164 6324 จินดารัตน์ ไชยชนะ สุราษฎร์ธานี Surat Thani 4
165 6325 มินตรา อนุชิตดัสกร จังหวัดอุดรธานี 1
166 6326 ศิริพร ใจยิ้ม สายพันธุ์สุนัข 1